หนังตะลุง

หนังเปาน้อย  ประดิษฐ์ศิลป์

 หมู่ที่ 7 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร