นายเกียรติพงษ์ ลือชัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร


นายสุคนธ์ นุ้ยพ่วง

รองปลัด อบต.หาดพันไกร


นางสาวนันทวัลย์ คำเพ็ญ

หัวหน้าสำนักปลัด

 
 

นางสาวบังอร หนูม่วง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวปวีณา แก้วนาบอน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางภณิดา เนตรใจบุญ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 
 

นางสาวอุไพพันธุ์ ถึงเสียบญวน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวปิยวรรณ ชูรังสฤษฎิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววารุณี ยังกิว

ครู

 
 

นางสาวพันธิวา สอนมา

นิติกร

นางสาวปาลิดา ภมรนาค

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาววรัญญา นาคดนตรี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 

นางสาวสุมิตตรา อุทุมพร

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสมมล ตรีพิมล

ผู้ดูแลเด็ก

นายสุชาติ มาตวิรัตน์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

  

นายศักรินทร์ ไกรนาพงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายไกรฤกษ์ มณีโชติ

พนักงานขับรถ

นายศิริ ณ นคร

คนงานประจำรถขยะ

 
 

นายธีระพงษ์ จันทรประนต

คนงานทั่วไป

นางศุภนุช ประสมทอง

นักการ

นายธานี ตะโกธา

ยาม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page