ปลัด อบต.


นายเกียรติพงษ์ ลือชัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร

รองปลัด อบต.


นายสุคนธ์ นุ่ยพ่วง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร

 

นางจุภรณ์รัตน์ นาคธรณิศวร์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุดาพร กันตะพงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนุชนาถ นวลศรี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 
 

นางกิตติมา เพชรสังข์

นักวิชาการพัสดุ

นางอาพร สินวิสัย

นักวิชาการคลัง

นางสาวศิริกานดา ชะนะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page