รับสมัครงาน

pdf

เรื่อง รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อบต.หาดพันไกร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
Size: 261.05 KB
Hits : 198
Date added: 2562-06-13
pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 1-15 พฤษภาคม 2562 สมัครด้วนตนเอง ณ สำนักปลัด อบต.หาดพันไกร ติดต่อสอบถาม 077659037 ในวัน และเวลาราชการ
Size: 4.08 MB
Hits : 185
Date added: 2562-05-13
pdf

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง
Size: 583.23 KB
Hits : 11
Date added: 2564-01-19

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
Size: 1.37 MB
Hits : 201
Date added: 2562-05-13
pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
Size: 3.26 MB
Hits : 8
Date added: 2564-01-19

รายงาน

pdf

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2563

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2563
Size: 2.60 MB
Hits : 12
Date added: 2564-01-17
pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)
Size: 3.12 MB
Hits : 15
Date added: 2564-01-17
pdf

รายงานผลโครงการค่ายครอบครัว 2563

โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ณ ตามสะบายรีสอร์ท
Size: 1.44 MB
Hits : 30
Date added: 2563-10-05
pdf

รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ (เมษายน-มิถุนายน 2561)

รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ (เมษายน-มิถุนายน 2561)
Size: 155.43 KB
Hits : 132
Date added: 2562-06-01
pdf

สถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม - มีนาคม พ.ศ. 2563

สถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม - มีนาคม พ.ศ. 2563
Size: 27.92 KB
Hits : 87
Date added: 2563-06-02
pdf

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Size: 18.20 KB
Hits : 71
Date added: 2563-06-02
pdf

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำปี พ.ศ. 2563
Size: 178.46 KB
Hits : 7
Date added: 2564-01-18
pdf

ผู้มาขอใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562

การใช้บริการด้านต่างๆ ณ อบต.หาดพันไกร ประจำปี พ.ศ. 2562
Size: 37.16 KB
Hits : 122
Date added: 2562-05-15
pdf

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Size: 144.12 KB
Hits : 9
Date added: 2564-01-18
pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563
Size: 603.25 KB
Hits : 7
Date added: 2564-01-18
pdf

รายงานการเข้าร่วมโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.

รายงานการเข้าร่วมโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.
Size: 213.98 KB
Hits : 8
Date added: 2564-01-18
pdf

รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต
Size: 253.05 KB
Hits : 10
Date added: 2564-01-18
pdf

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562
Size: 897.26 KB
Hits : 9
Date added: 2564-01-19
pdf

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น
Size: 64.49 KB
Hits : 7
Date added: 2564-01-19
pdf

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศ 1/2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศ 1/2563
Size: 67.97 KB
Hits : 7
Date added: 2564-01-19
pdf

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
Size: 4.05 MB
Hits : 9
Date added: 2564-01-19
pdf

การติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 - เดือนกันยายน 2561)

การติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 - เดือนกันยายน 2561)
Size: 1.19 MB
Hits : 8
Date added: 2564-01-19
pdf

การติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)

การติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
Size: 1.35 MB
Hits : 7
Date added: 2564-01-19
pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Size: 2.37 MB
Hits : 7
Date added: 2564-01-19
pdf

รายงานการประชุมประชาคมเพื่อประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หมู่ที่ ๑

รายงานการประชุมประชาคมเพื่อประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หมู่ที่ ๑
Size: 1.74 MB
Hits : 7
Date added: 2564-01-19
pdf

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Size: 138.78 KB
Hits : 8
Date added: 2564-01-19
pdf

การยื่นขออนุญาติก่อสร้าง

การยื่นขออนุญาติก่อสร้าง
Size: 57.96 KB
Hits : 6
Date added: 2564-01-19

โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

pdf

แบบฟอร์ม ดร.01

Size: 432.28 KB
Hits : 111
Date added: 2562-06-01
pdf

แบบฟอร์ม ดร.02

Size: 316.78 KB
Hits : 122
Date added: 2562-06-01

งานควบคุมภายใน

pdf

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามหลักเกรฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมารตฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภานในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
Size: 11.51 MB
Hits : 93
Date added: 2563-06-02
pdf

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 62

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 62
Size: 5.41 MB
Hits : 70
Date added: 2563-06-02

คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.

pdf

คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.

คู่มื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Size: 16.15 MB
Hits : 120
Date added: 2562-06-26

ประกาศ ก.อบต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

pdf

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Size: 272.42 KB
Hits : 25
Date added: 2563-06-22

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การกำหนดเกณฑ์การใช้สินเปลืองเชื้อเพลิง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพคนพิการ

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

คำสั่ง-ประกาศ ของ อบต.หาดพันไกร

pdf

คำสั่งการรับเรื่องร้องเรียน

คำสั่งการรับเรื่องร้องเรียน
Size: 178.74 KB
Hits : 128
Date added: 2562-06-24
pdf

คำสั่งตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คำสั่งตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Size: 678.58 KB
Hits : 11
Date added: 2564-01-17
pdf

คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Size: 1.99 MB
Hits : 7
Date added: 2564-01-17
pdf

ประกาศเจตจำนงสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเจตจำนงสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Size: 760.07 KB
Hits : 13
Date added: 2564-01-17
pdf

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Size: 1.58 MB
Hits : 10
Date added: 2564-01-17
pdf

ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Size: 556.53 KB
Hits : 12
Date added: 2564-01-17
pdf

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Size: 675.38 KB
Hits : 10
Date added: 2564-01-17

ประกาศต่างๆ

pdf

ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด พ.ศ. 2563

ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด พ.ศ. 2563
Size: 461.22 KB
Hits : 15
Date added: 2564-01-18

คู่มือการปฏิบัติงาน