รายงาน

pdf

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2563

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2563
Size: 2.60 MB
Hits : 14
Date added: 2564-01-17
pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)
Size: 3.12 MB
Hits : 17
Date added: 2564-01-17
pdf

รายงานผลโครงการค่ายครอบครัว 2563

โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ณ ตามสะบายรีสอร์ท
Size: 1.44 MB
Hits : 31
Date added: 2563-10-05
pdf

รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ (เมษายน-มิถุนายน 2561)

รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ (เมษายน-มิถุนายน 2561)
Size: 155.43 KB
Hits : 134
Date added: 2562-06-01
pdf

สถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม - มีนาคม พ.ศ. 2563

สถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม - มีนาคม พ.ศ. 2563
Size: 27.92 KB
Hits : 88
Date added: 2563-06-02
pdf

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Size: 18.20 KB
Hits : 72
Date added: 2563-06-02
pdf

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำปี พ.ศ. 2563
Size: 178.46 KB
Hits : 7
Date added: 2564-01-18
pdf

ผู้มาขอใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562

การใช้บริการด้านต่างๆ ณ อบต.หาดพันไกร ประจำปี พ.ศ. 2562
Size: 37.16 KB
Hits : 122
Date added: 2562-05-15
pdf

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Size: 144.12 KB
Hits : 10
Date added: 2564-01-18
pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563
Size: 603.25 KB
Hits : 8
Date added: 2564-01-18
pdf

รายงานการเข้าร่วมโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.

รายงานการเข้าร่วมโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.
Size: 213.98 KB
Hits : 9
Date added: 2564-01-18
pdf

รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต
Size: 253.05 KB
Hits : 10
Date added: 2564-01-18
pdf

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562
Size: 897.26 KB
Hits : 10
Date added: 2564-01-19
pdf

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น
Size: 64.49 KB
Hits : 8
Date added: 2564-01-19
pdf

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศ 1/2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศ 1/2563
Size: 67.97 KB
Hits : 7
Date added: 2564-01-19
pdf

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
Size: 4.05 MB
Hits : 9
Date added: 2564-01-19
pdf

การติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 - เดือนกันยายน 2561)

การติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 - เดือนกันยายน 2561)
Size: 1.19 MB
Hits : 8
Date added: 2564-01-19
pdf

การติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)

การติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
Size: 1.35 MB
Hits : 8
Date added: 2564-01-19
pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Size: 2.37 MB
Hits : 7
Date added: 2564-01-19
pdf

รายงานการประชุมประชาคมเพื่อประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หมู่ที่ ๑

รายงานการประชุมประชาคมเพื่อประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หมู่ที่ ๑
Size: 1.74 MB
Hits : 7
Date added: 2564-01-19
pdf

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Size: 138.78 KB
Hits : 8
Date added: 2564-01-19
pdf

การยื่นขออนุญาติก่อสร้าง

การยื่นขออนุญาติก่อสร้าง
Size: 57.96 KB
Hits : 7
Date added: 2564-01-19