• เกียรติพงษ์ ลือชัย

  เกียรติพงษ์ ลือชัย

  ปลัด อบต. โทร.0899083598
  • สุคนธ์ นุ้ยพ่วง

   สุคนธ์ นุ้ยพ่วง

   รองปลัด อบต. โทร.0898919386
   • นันทวัลย์ คำเพ็ญ

    นันทวัลย์ คำเพ็ญ

    หัวหน้าสำนักปลัด โทร.0857985733
    • นางสาวอุไพพันธุ์ ถึงเสียบญวน

     นางสาวอุไพพันธุ์ ถึงเสียบญวน

     นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์. 0901107086
    • น.ส.ปวีณา แก้วนาบอน

     น.ส.ปวีณา แก้วนาบอน

     นักทรัพยากรบุคคลฯ โทร. 0844401794
    • นางภณิดา เนตรใจบุญ

     นางภณิดา เนตรใจบุญ

     นักพัฒนาชุมชน โทรศัพท์. 0808768364
    • น.ส.บังอร หนูม่วง

     น.ส.บังอร หนูม่วง

     นักวิเคราะห์นโยบายฯ โทรศัพท์. 0840589915

 • นางสาวปิยวรรณ ชูรังสฤษฎิ์

  นางสาวปิยวรรณ ชูรังสฤษฎิ์

  เจ้าพนักงานธุรการ โทรศัพท์. 0933945269
 • น.ส.พันธิวา สอนมา

  น.ส.พันธิวา สอนมา

  นิติกร โทรศัพท์. 0980858875
 • จ.ส.อ.เรวัต หญีตน้อย

  จ.ส.อ.เรวัต หญีตน้อย

  เจ้าพนักงานป้องกันฯ โทรศัพท์. 0950155288
 • น.ส.พัตร์ธาวัณย์ สกุลยังกิว

  น.ส.พัตร์ธาวัณย์ สกุลยังกิว

  ครู โทร.0628924989

 • น.ส.วรัญญา นาคดนตรี

  น.ส.วรัญญา นาคดนตรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โทร.0800402521
 • น.ส.สุมิตรา อุทุมพร

  น.ส.สุมิตรา อุทุมพร

  ผู้ดูแลเด็ก โทร.0885569419
 • น.ส.สมมล ตรีพิมล

  น.ส.สมมล ตรีพิมล

  ผู้ดูแลเด็ก โทร.0983982826
 • นายศักรินทร์ ไกรนาพงษ์

  นายศักรินทร์ ไกรนาพงษ์

  ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ โทร.0811871132
 

 • นายไกรฤกษ์ มณีโชติ

  นายไกรฤกษ์ มณีโชติ

  พนักงานขับรถยนต์ โทร.0910342934
 • นายศิริ ณ นคร

  นายศิริ ณ นคร

  คนงานประจำรถขยะ โทร.0926307577
 • นายสมยศ กาละปักษ์

  นายสมยศ กาละปักษ์

  คนงานประจำรถขยะ โทร.0650429157
 • นายพรอนันต์ ผูกประยูร

  นายพรอนันต์ ผูกประยูร

  คนงานประจำรถขยะ โทร.0653079651
 • นายธีระพล จันทรประนต

  นายธีระพล จันทรประนต

  คนงานทั่วไป โทร.0911168014

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page