นายเกียรติพงษ์ ลือชัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร

0899083598


นายสุคนธ์ นุ้ยพ่วง

รองปลัด อบต.หาดพันไกร

0898919386


นางสาวนันทวัลย์ คำเพ็ญ

หัวหน้าสำนักปลัด

0857985733

 

นางสาวบังอร หนูม่วง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวปวีณา แก้วนาบอน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางภณิดา เนตรใจบุญ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 
 

นางสาวอุไพพันธุ์ ถึงเสียบญวน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวปิยวรรณ ชูรังสฤษฎิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววารุณี ยังกิว

ครู

 
 

นางสาวพันธิวา สอนมา

นิติกร

นางสาวปาลิดา ภมรนาค

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาววรัญญา นาคดนตรี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 

นางสาวสุมิตตรา อุทุมพร

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสมมล ตรีพิมล

ผู้ดูแลเด็ก

นายสุชาติ มาตวิรัตน์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

  

นายศักรินทร์ ไกรนาพงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายไกรฤกษ์ มณีโชติ

พนักงานขับรถ

นายศิริ ณ นคร

คนงานประจำรถขยะ

 
 

นายธีระพงษ์ จันทรประนต

คนงานทั่วไป

นางศุภนุช ประสมทอง

นักการ

นายธานี ตะโกธา

ยาม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page