ผู้บริหาร


นายวัชรินทร์ จันทรประนต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร

โทรศัพท์ 08 9909 2063

 


นายสมยศ ไทยวงษ์

รองนายก อบต.หาดพันไกร

โทรศัพท์ 08 1894 7635

นายบุญนำ นารัตฐา

รองนายก อบต.หาดพันไกร

โทรศัพท์ 08 4842 8261

นางสาวปรียานุช พรหมขุนทอง

เลขานุการนายก อบต.หาดพันไกร

โทรศัพท์ 08 5471 1458

 

สภา อบต.หาดพันไกร

นายเทพสุวรรณ์ มาตวิรัตน์

ประธานสภาอบต.หาดพันไกร

โทรศัพท์ 09 8050 9189

นายนุกูล สินสมบุญ

รองประธานสภาอบต.หาดพันไกร

โทรศัพท์ 08 9972 6073

นายเกียรติพงษ์ ลือชัย

เลขานุการสภาอบต.หาดพันไกร

โทรศัพท์ 08 9908 3598

นายวิสุทธิ์ คชหาญ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

นางสมควร แก้วใจดี

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

นายวีรศักดิ์ นพรัตน์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

นายวินัส กลิ่นทองแดง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

นายสุรินทร์ สินวิสัย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

นายยุทธชัย พรมสุริยวงค์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

นายวิโรจน์ หัสรินทร์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

นายทวี อินทรินทร์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

นายเฉลิมพร ชุติวโรภาส

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

นางสาโรจน์ ร่มเย็น

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

นางสมบัติ สังข์สม

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

นางจีรภา ต้นกันยา

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

นางบุญเกียรติ์ ไตรเมศ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

นายชัช ตรีพิมล

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

นายทิวากรณ์ สมกำลัง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

นายสุวรรณ คณา

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

นายอมร อุชุภาพ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

นายประสิทธิ์ สมกำลัง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

นางรัตนา พรหมสุวรรณ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

นายมานพ เกิดน้อย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

นายสมชาย วงศ์มาลา

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12

นายเชาวลิต พลนาการ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page