ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง เนื่องจากต้องการส่งเสริมการอ่านหนังสือของคนไทย อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากรไทยมีอัตราเฉลี่ยที่ลดลง ได้กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการอ่านหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อน และสนับสนุนให้เกิดโครงการกระตุ้นการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือและต้องการส่งเสริมการอ่านหนังสือของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ภายในเขตตำบลหาดพันไกร ณ จุดบริการ ดังนี้
                   จุดที่ 1“ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ณ โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร
                   จุดที่ 2 “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ณ อู่ซ่อมรถช่างต่าย ม.2 ต.หาดพันไกร 
                   จุดที่ 3 “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านเขาน้อย ม.8 ต.หาดพันไกร 
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร  จึงขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการแวะพักอ่านหนังสือได้ ณ จุดบริการดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และหากประสงค์จะร่วมบริจาคหนังสือ ทั้งหนังสือดี หนังสือใหม่ หรือหนังสือเก่าที่ยังใช้ได้ สามารถบริจาคได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 077-659037 

  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page