องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร ได้จัดทำช่องทางรับ-ส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบัยที่ 4 ) พ.ศ. 2564 จึงขอแจ้งชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์กลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page