ปลัด อบต.


นายเกียรติพงษ์ ลือชัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร

0899083598

รองปลัด อบต.


นายสุคนธ์ นุ่ยพ่วง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร

0898919386

 

นางจุภรณ์รัตน์ นาคธรณิศวร์

ผู้อำนวยการกองคลัง

0892877813

 

น.ส.สุรัชวดี ศรีนุ่นอินทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนุชนาถ นวลศรี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 
 

นางกิตติมา เพชรสังข์

นักวิชาการพัสดุ

นางอาพร สินวิสัย

นักวิชาการคลัง

นางสาวศิริกานดา ชะนะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page