วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หาดพันไกร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๖ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “อำเภอขับขี่ปลอดภัย”ณ ห้องเซฟไฟร์ ๒๐๔-๒๐๖ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายบุญนำ จันทร์ประณต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร นายเกียรติพงษ์ ลือชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร และคณะทำงาน จัดประชุมคณะกรรณะารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร (สปสช.) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้การบริหารงาน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแผนงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร

วันนวมินทรมหาราช

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร  นำโดย นายบุญนำ จันทร์ประนต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร

ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาเยื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธี   ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองชุมพร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายบุญนำ จันทร์ประนต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานงานเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ (แก้มลิงหนองใหญ่) ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

        องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร  นำโดย นายบุญนำ  จันทร์ประนต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมรับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ในการพิจารณากลั่นกรองผลงานการประกวด Thailand Rabies Awards ๒๐๒๓ ระดับเขตปศุสัตว์ที่ ๘  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์