รายงาน

pdf

แผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน64)

แผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน64)
Size: 189.79 KB
Hits : 28
Date added: 2021-08-25
pdf

แผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน64)

แผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน64)
Size: 186.60 KB
Hits : 32
Date added: 2021-08-25
pdf

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Size: 835.17 KB
Hits : 28
Date added: 2021-08-25
pdf

รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ( สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)

รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ( สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)
Size: 3.61 MB
Hits : 25
Date added: 2021-08-25
pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปี พ.ศ. 2563
Size: 131.16 KB
Hits : 71
Date added: 2021-04-02
pdf

รายงานและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

รายงานและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Size: 185.33 KB
Hits : 47
Date added: 2021-03-24
pdf

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

สถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 – มี.ค. 64)
Size: 43.82 KB
Hits : 58
Date added: 2021-04-05
pdf

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
Size: 1.99 MB
Hits : 71
Date added: 2021-03-24
pdf

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร
Size: 131.16 KB
Hits : 76
Date added: 2021-03-08
pdf

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2563

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2563
Size: 2.60 MB
Hits : 87
Date added: 2021-01-17
pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)
Size: 3.12 MB
Hits : 81
Date added: 2021-01-17
pdf

รายงานผลโครงการค่ายครอบครัว 2563

โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ณ ตามสะบายรีสอร์ท
Size: 1.44 MB
Hits : 125
Date added: 2020-10-05
pdf

รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ (เมษายน-มิถุนายน 2561)

รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ (เมษายน-มิถุนายน 2561)
Size: 155.43 KB
Hits : 189
Date added: 2019-06-01
pdf

สถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม - มีนาคม พ.ศ. 2563

สถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม - มีนาคม พ.ศ. 2563
Size: 27.92 KB
Hits : 167
Date added: 2020-06-02
pdf

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Size: 18.20 KB
Hits : 128
Date added: 2020-06-02
pdf

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำปี พ.ศ. 2563
Size: 178.46 KB
Hits : 58
Date added: 2021-01-18
pdf

ผู้มาขอใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562

การใช้บริการด้านต่างๆ ณ อบต.หาดพันไกร ประจำปี พ.ศ. 2562
Size: 37.16 KB
Hits : 169
Date added: 2019-05-15
pdf

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Size: 144.12 KB
Hits : 54
Date added: 2021-01-18
pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563
Size: 603.25 KB
Hits : 64
Date added: 2021-01-18
pdf

รายงานการเข้าร่วมโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.

รายงานการเข้าร่วมโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.
Size: 213.98 KB
Hits : 62
Date added: 2021-01-18
pdf

รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต
Size: 253.05 KB
Hits : 58
Date added: 2021-01-18
pdf

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562
Size: 897.26 KB
Hits : 59
Date added: 2021-01-19
pdf

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น
Size: 64.49 KB
Hits : 56
Date added: 2021-01-19
pdf

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศ 1/2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศ 1/2563
Size: 67.97 KB
Hits : 61
Date added: 2021-01-19
pdf

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
Size: 4.05 MB
Hits : 54
Date added: 2021-01-19
pdf

การติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 - เดือนกันยายน 2561)

การติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 - เดือนกันยายน 2561)
Size: 1.19 MB
Hits : 56
Date added: 2021-01-19
pdf

การติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)

การติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
Size: 1.35 MB
Hits : 54
Date added: 2021-01-19
pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Size: 2.37 MB
Hits : 56
Date added: 2021-01-19
pdf

รายงานการประชุมประชาคมเพื่อประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หมู่ที่ ๑

รายงานการประชุมประชาคมเพื่อประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หมู่ที่ ๑
Size: 1.74 MB
Hits : 58
Date added: 2021-01-19
pdf

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Size: 138.78 KB
Hits : 55
Date added: 2021-01-19
pdf

การยื่นขออนุญาติก่อสร้าง

การยื่นขออนุญาติก่อสร้าง
Size: 57.96 KB
Hits : 60
Date added: 2021-01-19