งานควบคุมภายใน

pdf

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามหลักเกรฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมารตฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภานในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
Size: 11.51 MB
Hits : 541
Date added: 2020-06-02
pdf

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 62

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 62
Size: 5.41 MB
Hits : 356
Date added: 2020-06-02